ID-100235649M&M, czyli MISJA I METODA

Misją Pracowni Intelektu Eureka (EmiLingua Kursy Językowe i Szkoła Pamięci SPW Leszno) jest wsparcie w rozwoju osobistym oraz efektywne nauczanie języka obcego poprzez nowoczesne formy edukacyjne i rozwojowe.

Podstawową metodą zajęć i kursów językowych w Pracowni Intelektu Eureka jest metoda komunikatywna, która…

O NAS  COŚ WIĘCEJ

 


 

Beach scene with blue wood decking NOWOŚCI

KURS WAKACYJNY

Letnie zajęcia w Pracowni Intelektu Eureka przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z językiem angielskim, jak również dla tych słuchaczy, którzy osiągnęli już podstawowe i wyższe poziomy zaawansowania. Dłużej się nie zastanawiaj! Wybierz kurs dopasowany to Twoich potrzeb. Kurs ten umożliwi Ci przyswojenie …

SPRAWDŹ CO NOWEGO W OFERCIE

 


 

faqNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

1. Czy mam szanse na obnizenie kosztów nauki?

OCZYWIŚCIE! Zaproponuj mi swoje warunki. Jestem elastyczna w negocjacjach. Im więcej bierzesz, tym więcej zyskujesz…

SPRAWDŹ LISTĘ FAQ

 

 


 

regulamin, nauka języka, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, szybka nauka, Leszno, wielkopolska, szkoła językowa, kurs językowy, szkolenie, motywacja

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Pracowni Intelektu Eureka (wcześniej EmiLingua Kursy Językowe) i stanowi nieodłączny element oferty i umowy oświadczenie usług edukacyjnych. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek wpisu na listę Uczestników kursu w Pracowni Intelektu Eureka.

 1. Pracownia Intelektu Eureka jest placówką szkoleniowo-kursową mającą na celu ułatwienie jak najpełniejszego rozwoju twórczego potencjału jednostek oraz grup. Celem placówki jest organizacja i prowadzenie kursów w zakresie nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz organizacja warsztatów i szkoleń związanych bezpośrednio z rozwojem osobistym jednostki. Nadrzędnym celem placówki jest dążenie do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności uzupełniając obecny system oświaty m. in. przez współpracę z miejscowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, szczególnie przy organizacji zajęć.
 2. Pracownia Intelektu Eureka prowadzi kursy i szkolenia trwające przez okres roku szkolnego oraz w innych terminach, co dotyczy okresu letniego i innych szczególnych przypadków. Zajęcia nie odbywają się w czasie przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych, lecz za zgodą grupy może nastąpić rezygnacja z przerwy w kształceniu w tych okresach i kontynuacja kursu.
 3. Pracownia Intelektu Eureka nie wykorzystuje w nauczaniu jednej metody dydaktycznej- korzysta z wielu nowoczesnych oraz sprawdzonych teorii i metod.
 4. Pracownia Intelektu Eureka uczy z nowoczesnych podręczników dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce.
 5. Niektóre grupy kursowe są prowadzone bez przewodniego podręcznika, lecz w oparciu o różne podręczniki i książki oraz liczne materiały dydaktyczne (w tym autorskie skrypty lektorów).
 6. Pracownia Intelektu Eureka wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment środków dydaktycznych.
 7. Przydział do grup językowych następuje na podstawie pisemnego testu gramatyczno-leksykalnego (od 13 lat) oraz rozmowy z lektorem. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym.
 8. Pracownia Intelektu Eureka i Uczestnik (lub Opiekun Uczestnika niepełnoletniego będący Płatnikiem) zawierają Umowę, zgodnie z którą Pracownia Intelektu Eureka zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych, szkoleń lub/i warsztatów rozwojowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania. Opiekun Uczestnika niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy przez Uczestnika.
 9. Pracownia Intelektu Eureka przeprowadzi kurs/ szkolenie w liczbie godzin określonej w Umowie oraz w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w Umowie. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Uczniowi telefonicznie lub elektroniczną pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Termin wykonania umowy może ulec skróceniu po wcześniejszym, za zgodą grupy, odbyciu wszystkich godzin kursu.
 10. Pracownia Intelektu Eureka prowadzi zajęcia dla dzieci od lat trzech, młodzieży i dorosłych, a także szkolenia dla firm oraz klientów instytucjonalnych.
 11. Pracownia Intelektu Eureka organizuje kursy językowe, szkolenia i warsztaty rozwojowe grupowo oraz indywidualnie.
 12. Pracownia Intelektu Eureka deklaruje prowadzenie zajęć językowych w czterech rodzajach grup: od 2 do 4 osób, od 4 do 6 osób oraz grupie do 8-ciu osób (dorośli i młodzież), a maksymalnie 10 w przypadku najmłodszych dzieci. Cena kursu uzależniona jest od liczby Uczestników w grupie i wyliczana jest każdorazowo na początku kursu. Wyjątkowo i tylko tymczasowo grupa może liczyć więcej osób, jeżeli wszyscy jej Uczestnicy wyrażą na to zgodę.
 13. Liczba Uczestników w grupie wraz z odpowiadającą jej odpłatnością określona jest w podpisywanej Karcie Uczestnika.
 14. Pracownia Intelektu Eureka nagradza Uczestników za wzorową frekwencję upominkiem językowym (maksymalnie 1 nieobecność w ciągu roku).
 15. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu liczba słuchaczy pozostałych w grupie spadnie poniżej liczby wskazanej w umowie, Pracownia Intelektu Eureka może zaproponować Uczestnikom alternatywne rozwiązanie, np. podniesienie opłaty za pozostałą część kursu, zmniejszenie liczby godzin kursu. W razie odmowy Pracownia Intelektu Eureka może rozwiązać grupę, proponując Uczestnikom naukę w innych grupach na tym samym lub podobnym poziomie. W przypadku nieprzyjęcia żadnej propozycji Pracowni Intelektu Eureka zwróci Uczestnikowi niewykorzystaną część opłaty za kurs.
 16. Nieobecność Uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za opuszczone zajęcia. W przypadku zapowiedzianych wcześniej (min. 24h przed rozpoczęciem zajęć) dwóch nieobecności (opcja zajęć indywidualnych) lub trzech nieobecności (opcja zajęć grupowych) w bieżącym miesiącu, Uczestnik ma prawo skorzystać z 1 godziny (lekcyjnej) wyrównawczej po uprzednim umówieniu terminu takiej lekcji z lektorem. Jeżeli okres 24h zostanie przekroczony, Uczestnik nie ma prawa do godziny wyrównawczej. Obecność na zajęciach jest każdorazowo sprawdzana i rejestrowana.
 17. Rezygnację z kursu Uczestnik zgłasza pisemnie w siedzibie szkoły. Skreślenie z listy Uczestników oraz zwolnienie z obowiązku uiszczenia kolejnej raty za naukę wygasa wyłącznie na skutek wpłynięcia do placówki pisma z oświadczeniem o rezygnacji.
 18. Pracownia Intelektu Eureka rości sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osoby, która podczas wcześniejszego kursu celowo opuszczała liczne zajęcia, nie przykładała się do nauki, źle się odnosiła do nauczyciela, bądź też nagannie zachowywała się na terenie placówki.
 19. Pracownia Intelektu Eureka rości sobie prawo do usunięcia z listy kursantów osobę, która celowo opuszcza liczne zajęcia, nie przykłada się do nauki, źle się odnosi do nauczyciela, bądź też zachowuje się nagannie na terenie placówki.
 20. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Oświadczenie co do treści Umowy złożone drogą telefoniczną, faksową lub internetową nie wywołują skutków prawnych.
 21. Wysokość przysługujących Uczestnikowi rabatów jest ustalana przy zawarciu Umowy, na podstawie obowiązującej oferty.
 22. Uczestnik ma prawo do:
 23. otrzymania rzetelnej wiedzy,
 24. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki,
 25. opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 26. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
 27. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości,
 28. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 29. wpływania na życie Pracowni Intelektu Eureka, przebieg procesu dydaktycznego, zakres i sposób kształcenia,
 30. zmiany grupy w trakcie trwania kursu pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od Pracowni Intelektu Eureka
 31. otrzymania od Pracowni Intelektu Eureka zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie udokumentowanego w dzienniku uczestnictwa w zajęciach (dopuszcza się 20% nieobecności).
 32. zgłaszania zastrzeżeń lub wniosków dotyczących pracy Pracowni Intelektu Eureka i przebiegu kursu, a dyrekcja
 33. Pracownia Intelektu Eureka ma obowiązek bezzwłocznie je rozpatrzyć i reagować na nie.

Uczestnik ma obowiązek:

34.  aktywnego udziału w zajęciach oraz przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie, wszelkich decyzji oraz poleceń pracowników Pracowni Intelektu Eureka podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych,

35. przestrzegania zasad porządku, BHP oraz kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli (lektorów) i innych pracowników Pracowni Intelektu Eureka

36. terminowego uiszczania opłat za naukę w wysokości i terminie określonym w Karcie Uczestnika.

37. dołożyć należytej staranności w zakresie pieczy nad rzeczami wnoszonymi na teren placówki.

Za szkody spowodowane przez Uczestnika niepełnoletniego i jego zachowanie odpowiadają Opiekunowie.

Regulamin obowiązuje od  2 września 2015 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *