Polityka Ochrony Danych Osobowych w Pracowni Intelektu Eureka

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Pracownia Intelektu Eureka Emilia Rusa z siedzibą w Lesznie, przy pl. Metziga 26/4 (dalej „My”, „Pracowni Intelektu Eureka“).

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe w przypadku podpisania umowy Treningi pamięci i koncentracji jest Szkoła Pamięci SPW z siedzibą w Bydgoszczy, z którą jesteśmy związani umową licencyjną.

Polityka ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o wiadomości na adres e-mail: info@emilingua.pl.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas: rozmowy telefonicznej, kontaktu sms, poprzez formularz kontaktowy na naszych stronach Internetowych (www.emilingua.pl i www.leszno.spw.pl), pocztę e-mail, w wiadomości na portalu Facebook, a później podczas podpisania umowy na zajęcia, kursy i szkolenia prowadzone przez Pracownię Intelektu Eureka.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Pracownię Intelektu Eureka?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem naszych usług;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy lub wiadomości prywatne i komentarze na Facebooku lub innych portalach społecznościowych);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienia obsługi płatności;
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami Państwa lub Państwa dzieci na platformie internetowej lub aplikacji mobilnej SPW oraz zapewnienia obsługi tych kont;
 • monitorowania aktywności Państwa lub Państwa dziecka na w/w platformie internetowej lub aplikacji;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz sporadycznie do obsługi i serwisu urządzeń fiskalnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie pisząc do Pracowni Intelektu Eureka na podany adres mailowy (info@emilingua.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki nie wycofacie Państwo zgody.

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Państwu wybraną usługę, wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zameldowania,
 • numer dowodu osobistego,
 • dane dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel (jeśli umowa dotyczy Państwa dziecka)

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymamy tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Czy gromadzimy i przechowujemy dane osobowe Państwa dzieci?

Zgodne z RODO jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat i wyraziło na to zgodę. Zapis dotyczy usług społeczeństwa informacyjnego, oferowanych bezpośrednio dziecku.

Przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej ustanowionej dolnej granicy wieku, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego, lub po otrzymaniu od nich potwierdzenia zgody wyrażonej przez dziecko.

Dane wrażliwe (stan zdrowia dziecka, informacje o alergiach i przyjmowanych lekach) przechowujemy wyłącznie przez okres trwania zajęć/warsztatów/kursu). Następnie formularz z w/w informacjami zwracany jest rodzicom/prawnym opiekunom i nie podlega archiwizacji.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Pracowni Intelektu Eureka w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do informacji o sposobie przechowywania danych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo  skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeżeli Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możecie Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie Państwo wnieść, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętajcie Państwo, że z prawa sprzeciwu możecie skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług:

 • Szkole Pamięci SPW w Bydgoszczy (wyłącznie w przypadku umowy na Trening pamięci i koncentracji),
 • firmie obsługującej księgowość Pracowni Intelektu Eureka,
 • firmie ubezpieczeniowej,
 • organom podatkowym,
 • możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz organom wymiaru sprawiedliwości

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Pracownia Intelektu Eureka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy możemy wprowadzać uzasadnione zmiany Polityki Prywatności?

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Państwa, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Pracowni Intelektu Eureka.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Leszno, 24 maja 2018 r.

Znalezione obrazy dla zapytania rodo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *